Skip to content

Benvidos Noar!

Noar, a última incorporación ó Colectivo Metamovida están xa preparados para ir desgranando os seis temas do seu novo traballo. Este proxecto nacido en 2013 ten á cabeza a Rubén Fernández (voces, loops, caixón) e Iago Marta (guitarras, efectos), e está baseado en composicións orixinais que recollen numerosas influencias, incluíndo temas con letras en galego así coma pezas instrumentais, improvisación de inspiración jazzística, paisaxes sónicas baseadas en diversos efectos e loops de son ou cancións de autor con espíritu popular. ¡Corre a botarlles un ollo!

Noar, la última incorporación al Colectivo Metamovida están ya preparados para ir desgranando los seis temas de su nuevo trabajo. Este proyecto nacido en 2013 tiene a la cabeza a Rubén Fernández (voces, loops, cajón) y Iago Marta (guitarras, efectos), y está basado en composiciones originales que recogen numerosas influencias, incluyendo temas con letras en gallego así como piezas instrumentales, improvisación de inspiración jazzística, paisajes sónicas basadas en diversos efectos y loops de sonido o canciones de autor con espíritu popular. ¡Corre a echarles un ojo!

MalaVida 2020
Nelo está disposto a batir en 2020 o seu propio récord de 50 concertos ó ano. Patrocinado polo lobby de zapatillas, pois está claro que á tropa de seguidorxs de Pálida se lles recoñece por ter as solas máis gastadas ca hostia, o teredes este sábado na sala MalaVida, A Coruña, ás 21h e por 7€ anticipadas ¡DES – PHA – SE!

 Nelo está dispuesto a batir en 2020 su propio récord de 50 conciertos al año. Patrocinado por el lobby de zapatillas, pues claro está que a la tropa de seguidorxs de Pálida se les reconoce por tener las suelas más gastadas que la hostia, lo tendréis este sábado en la sala MalaVida, A Coruña, a las 21h y por 7€ anticipadas ¡DES – PHA – SE!

Bibliotrate Trilitrate, a santísima cuaternidade da música de cámara galega, estanse preparando xa para tocar o próximo luns na Biblioteca Xosé Neira Vilas de Vigo. Será o seu derradeiro concerto antes de entrar a grabar os temas do seu esperado terceiro álbum. Ás 21h e DE GRATIS ¡Bonitísimo! Trilitrate, la santísima cuaternidad de la música de cámara gallega, se están preparando ya para tocar el próximo lunes en la Biblioteca Xosé Neira Vilas de Vigo. Será su último concierto antes de entrar la grabar los temas de su esperado tercero álbum. A las 21 h y DE GRATIS ¡Bonitísimo!